top of page

Acerca de

כוורת 2 (9).png

השירותים שלנו

מדידה והערכת חדשנות

מדידת חדשנות

סקר החדשנות הארגוני

הסקר מאפשר הערכה בסיסית ומהירה של החדשנות הארגונית. הוא פותח על ידי המומחים של המכון להערכת חדשנות על מנת לבצע מדידה איכותית של רמת החדשנות הארגונית על פי סטנדרטים בינלאומיים, ובראשם תקן לניהול תהליכי חדשנות ISO5600X שאנו מטמיעים בתקופה זו בארץ.

סקר החדשנות הארגוני מקיף תכונות והיבטים נרחבים של חדשנות בארגונים ומסייע להעריך את אופי החדשנות על פי הרמות השונות ולסייע בשי
פור צמיחת ארגונך והערכות למציאות העתידית, זיהוי מגמות, נקודות כשל, חוזקות והזדמנויות. 

מילוי הסקר מתבצע על ידי הנהלה בכירה - מנכ"לים, סמנכ"לים, מנהלי ומובילי חדשנות, אסטרטגיה ארגונית וטרנספורמציה דיגיטלית.
 
תוצר המדידה: מפות אפיון של החדשנות הארגונית + דירוג מצב קיים אל מול קריטריונים בינלאומיים לחדשנות + המלצות לכיווני פעולה אפשריים. תוצאות הסקר מהווים כלי למדידת והערכת החדשנות הארגונית כמו גם יכולים לשמש כבסיס לשיפור וקידום החדשנות וכקו מנחה להגדרת ויישום אסטרטגיית החדשנות ומימוש בתכניות העבודה.
מילוי הסקר מקנה אפשרות להשתתף בבנצ'מארק ומדד החדשנות השנתי.

 

מדד החדשנות השנתי

המדד מפורסם אחת לשנה ומיועד לחברות, ארגונים ועסקים בכל ענפי המשק הישראלי.
במדד יוצגו מגמות וטרנדים בעולם החדשנות הישראלי, כמו גם מיפוי של הארגונים והעסקים החדשניים בישראל.

השתתפות במדד החדשנות השנתי מתבצעת על ידי מילוי סקר החדשנות הארגוני

מוצרים ושירותים

שיפור והאצת תהליכי חדשנות

שיפור
הסמכה
bottom of page